opcja1
opcja1 opcja1 opcja1

Kursy walut

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2019-02-15
USD 3,8326 -0,49%
EUR 4,3243 -0,35%
CHF 3,8081 -0,26%
GBP 4,9104 -0,66%
Wspierane przez Money.pl

Kalkulator kredytowy

Reklama / promocja

Kredyty Rolnik


Kredyty pomostowe

Kredyt pomostowy jest kredytem inwestycyjnym przeznaczonym dla tych klientów Banku, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej.

Więcej

Najważniejsze cechy kredytu:
 • Bank udziela kredytów pomostowych:

1) ze względu na okres kredytowania:
    a) krótkoterminowych – z okresem kredytowania do 1 roku,
    b) średnioterminowych – z okresem kredytowania powyżej roku do 3 lat,
    c) długoterminowych – z okresem kredytowania powyżej 3 lat,
2) ze względu na rodzaj waluty:
    a) w złotych.

 • Kredyt pomostowy stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy. Wysokość udziału własnego Kredytobiorcy w finansowaniu projektu ustalany jest indywidualnie, nie może być jednak niższy niż 10% kosztów całej inwestycji
 • Elastyczna spłata kredytu
 • Warunki kredytu dostosowane indywidualne do charakteru inwestycji
 • Negocjowane oprocentowanie
 • Brak ukrytych kosztów i opłat


Kredyt w rachunku bieżącym dla Klientów mających stałe miesięczne wpływy
 

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu dla Klientów mających stałe miesięczne wpływy z produkcji rolniczej np.: wpływy za mleko. Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu kredytowego w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy kredytu.

WięcejNajważniejsze cechy kredytu:

 • Wysoka kwota kredytu uzależniona od wpływów na rachunek bieżący
 • Minimum formalności
 • Brak ukrytych kosztów i opłat
 • Niski koszt – odsetki pobierane są tylko na faktycznie wykorzystany kredyt
 • Każdy wpływ środków na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się limitu o kwotę dokonanej spłaty
 • Udzielany jest na okres 12 miesięcy i automatycznie przedłużany po spełnieniu warunków umowy bez konieczności podpisywania aneksu 


Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu. Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu kredytowego w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy kredytu.


WięcejNajważniejsze cechy kredytu:

 • Udzielany jest na okres do 12 miesięcy z możliwością automatycznego wydłużenia okresu kredytowania na kolejne 4 okresy 12 miesięczne
 • Każdy wpływ środków na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się limitu o kwotę dokonanej spłaty
 • Oprocentowanie kredytu ustalane jest według zmiennej stopy procentowej
 • Korzystne oprocentowanie
 • Możliwość odnowienia kredytu
 • Wybór formy zabezpieczenia spłaty kredytu
 • Niskie koszty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt


Kredyt operacyjny

Kredyt operacyjny ma charakter kredytu nieodnawialnego i  przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy.

WięcejNajważniejsze cechy kredytu:

 • może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności – jako długoterminowy
 • elastyczna spłata kredytu
 • niski koszt kredytu
 • wybór zabezpieczenia kredytu
 • brak ukrytych opłat i prowizji


Kredyt operacyjny "nawozowy"

Kredyt krótkoterminowy przeznaczony na zakup nawozów i środków ochrony roślin.

WięcejNajważniejsze cechy kredytu:

 • Wysoka kwota kredytu: 2 000zł na 1ha użytków rolnych
 • Niskie oprocentowanie kredytu
 • Elastyczna spłata kredytu
 • Minimum formalności
 • Brak ukrytych kosztów i opłat

Kredyt operacyjny dla hodowców drobiu

Kredyt operacyjny dla hodowców drobiu ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z hodowlą drobiu.

WięcejNajważniejsze cechy kredytu:

 • może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności – jako długoterminowy
 • elastyczna spłata kredytu
 • niski koszt kredytu
 • wybór zabezpieczenia kredytu

brak ukrytych opłat i prowizji mających stałe miesięczne wpływy - 10,50 %
Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego. Kredyt inwestycyjny powinien stanowić uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) Kredytobiorcy.

WięcejŚrodki własne powinny być wnoszone w szczególności w formie:

1) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, z zastrzeżeniem, że środki te
    nie wynikają z innych zobowiązań Kredytobiorcy np. kredytu w innym banku,
2) nabycia i opracowania dokumentacji technicznej przedsięwzięcia,
3) zakupu nieruchomości przeznaczonej na wykonywanie działalności gospodarczej,
4) zakupionych  materiałów i urządzeń,
5) poniesionych nakładów inwestycyjnych wykonanych systemem gospodarczym, udokumentowanych  
    odpowiednio wyciągami bankowymi, aktami notarialnymi, fakturami wystawionymi na        
    Kredytobiorcę, rachunkami, wyceną rzeczoznawcy lub kosztorysem powykonawczym. Wartość  
    zgromadzonych materiałów lub wykonanych robót może być oszacowana przez Bank na podstawie  
    bieżących cen rynkowych. Kredyt inwestycyjny wraz z środkami własnymi i środkami pochodzącymi
    z innych źródeł finansowania powinien zapewnić całkowite sfinansowanie przedsięwzięcia 
    inwestycyjnego

Kredyty preferencyjne

W ofercie Banku Spółdzielczego w Sierpcu znajdują się kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Więcej

 

Dostępne linie:

O   nIP – kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów

  nKZ – kredyty  na zakup użytków rolnych

O   nMR – kredyty  na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia

O   nNT – kredyty na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na:

1)  8 lat - linie: nIP

2)  15 lat - linie: nKZ, nMR, nNT,

Karencja w spłacie kredytu nie może przekroczyć:

1)  2 lat - linie: nIP, nKZ, nMR, nNT,

Aktualne oprocentowanie: 4.125% z czego Kredytobiorca 3%, ARiMR 1,125%

nIP - szczegóły

nKZ - szczegóły

nMR - szczegóły

nNT - szczegóły


Wykaz działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych

 

Placówki Banku

  SBS Oddział Sierpc
  ul. Wiosny Ludów 6 09-200 Sierpc
  tel. +48 24 275 25 21
  więcej >>
  SBS PK Sierpc przy SP
  ul. Świętokrzyska 2A
  09-200 Sierpc
  tel.
  więcej >>
  SBS Filia Gozdowo
  ul. Krystyna Gozdawy 17 09-213 Gozdowo
  tel. +48 24 276 21 86
  więcej >>
  SBS PK Lelice
  ul. Parkowa 10
  09-213 Gozdowo
  tel. +48 780 063 300
  więcej >>
  SBS Filia Szczutowo
  ul. 3 Maja 66
  09-227 Szczutowo
  tel. +48 24 276 71 13
  więcej >>
  SBS Filia Rościszewo
  ul. Jana Pawła II 2
  09-204 Rościszewo
  tel. +48 24 276 42 02
  więcej >>

Nasi partnerzy