opcja1
opcja1 opcja1 opcja1

Kursy walut

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2019-02-15
USD 3,8326 -0,49%
EUR 4,3243 -0,35%
CHF 3,8081 -0,26%
GBP 4,9104 -0,66%
Wspierane przez Money.pl

Kalkulator kredytowy

Reklama / promocja

Kredyty

Bank udziela następujących rodzajów kredytów:

1) ze względu na okres kredytowania:

    a) krótkoterminowych - z okresem kredytowania do 1 roku,
    b) średnioterminowych - z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat,
    c) długoterminowych - z okresem kredytowania powyżej 3 lat,

2) ze względu na przedmiot kredytowania:

    a) obrotowych,  przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności związanej z zaopatrzeniem,               produkcją, sprzedażą i świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych,                      

    b) inwestycyjnych, przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu. Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu kredytowego w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy kredytu.

WięcejNajważniejsze cechy kredytu:

 • Udzielany jest na okres do 12 miesięcy z możliwością automatycznego wydłużenia okresu kredytowania na kolejne 4 okresy 12 miesięczne
 • Każdy wpływ środków na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się limitu o kwotę dokonanej spłaty
 • Oprocentowanie kredytu ustalane jest według zmiennej stopy procentowej
 • Korzystne oprocentowanie
 • Możliwość odnowienia kredytu
 • Wybór formy zabezpieczenia spłaty kredytu

Niskie koszty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredytdo kwoty zadłużenia:
    - 100.000 zł - 11,50 %
    - kolejne wykorzystane 100.000 zł (od 101.000 zł do 200.000 zł) - 6,80 %
    - kolejne wykorzystane 100.000 zł (powyżej 201.000 zł) - 5,59 %


Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Więcej


Najważniejsze cechy:

 • Kredyt inwestycyjny powinien stanowić uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) Kredytobiorcy.
 • Kredyt inwestycyjny wraz z środkami własnymi i środkami pochodzącymi z innych źródeł finansowania powinien zapewnić całkowite sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 • Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 10% wartości netto przedsięwzięcia (bez VAT) i ma być udokumentowany.
 • Minimum formalności
 • Elastyczna spłata kredytu dostosowana indywidualne
 • Karencja w spłacie kapitału dostosowana indywidualnie
 • Korzystne oprocentowanie

 Oprocentowanie kredytów operacyjnych

  - do 1 roku - 9,00 %
  - od 1 roku 2 lat - 11,30 %
  - powyżej 2 lat - 12,30 %


Kredyt operacyjny

Kredyt operacyjny ma charakter kredytu nieodnawialnego i  przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy. Wysokość kredytu obrotowego powinna wynikać ściśle z zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obliczonego na podstawie dokumentów i planów finansowych przedstawionych przez Klienta.

Więcej


Najważniejsze cechy kredytu:

 • może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności – jako długoterminowy
 • elastyczna spłata kredytu
 • niski koszt kredytu
 • wybór zabezpieczenia kredytu
 • brak ukrytych opłat i prowizji

  Oprocentowanie kredytów operacyjnych

  - do 1 roku - 9,00 %
  - od 1 roku 2 lat - 11,30 %
  - powyżej 2 lat - 12,30 %

Kredytowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego

Bank udziela jednostkom samorządu terytorialnego następujących rodzajów kredytów:

1) ze względu na okres kredytowania:
    a) krótkoterminowych - z okresem kredytowania do 1 roku,
    b) średnioterminowych - z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat,
    c) długoterminowych - z okresem kredytowania powyżej 3 lat;
2) ze względu na przeznaczenie kredytu:
    a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu   
    terytorialnego,
    b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
    c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych                               oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  ,
    d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE;
3) ze względu na rodzaj waluty - w złotych polskich.
4) ze względu na rodzaj kredytu:
    a) w rachunku bieżącym
    b) w rachunku kredytowym

Placówki Banku

  SBS Oddział Sierpc
  ul. Wiosny Ludów 6 09-200 Sierpc
  tel. +48 24 275 25 21
  więcej >>
  SBS PK Sierpc przy SP
  ul. Świętokrzyska 2A
  09-200 Sierpc
  tel.
  więcej >>
  SBS Filia Gozdowo
  ul. Krystyna Gozdawy 17 09-213 Gozdowo
  tel. +48 24 276 21 86
  więcej >>
  SBS PK Lelice
  ul. Parkowa 10
  09-213 Gozdowo
  tel. +48 780 063 300
  więcej >>
  SBS Filia Szczutowo
  ul. 3 Maja 66
  09-227 Szczutowo
  tel. +48 24 276 71 13
  więcej >>
  SBS Filia Rościszewo
  ul. Jana Pawła II 2
  09-204 Rościszewo
  tel. +48 24 276 42 02
  więcej >>

Nasi partnerzy