opcja1
opcja1 opcja1 opcja1

Menu

Kursy walut

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2019-02-15
USD 3,8326 -0,49%
EUR 4,3243 -0,35%
CHF 3,8081 -0,26%
GBP 4,9104 -0,66%
Wspierane przez Money.pl

Kalkulator kredytowy

Reklama / promocja

Słownik

Akcja - jest to papier wartościowy reprezentujący część kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Akcje są emitowane przez spółkę akcyjną. Własność akcji jest formalnym dowodem potwierdzającym uczestnictwo posiadacza (akcjonariusza) w spółce akcyjnej.
Aktywa -
najprościej zdefiniować jako ogół składników majątku (środków gospodarczych) kontrolowanych przez jednostkę gospodarczą w danym momencie, Według IFRS   ( Międzynarodowe Standardy Rachunkowości ) aktywa jest to zasób kontrolowany przez przedsiębiorstwo w wyniku przeszłych zdarzeń, z którego oczekuje się przepływu przyszłych korzyści ekonomicznych do przedsiębiorstwa. ogólnie pojęty majątek w formie pieniądza, mający określoną siłę nabywczą.
Akredytywa
- jest instrumentem ułatwiającym bezgotówkowe rozliczenie międzynarodowych transakcji handlowych. Akredytywa jest to pisemne zobowiązanie banku importera do wypłacenia wskazanemu beneficjentowi (eksporterowi) określonej kwoty pieniężnej w ustalonym terminie, pod warunkiem dostarczenia do banku pośredniczącego przez beneficjenta dokumentów, które odpowiadają wymogom akredytywy.

Amortyzacja - proces przenoszenia wartości środka trwałego na wyrób uzyskany przy jego pomocy
Analityka - konto analityczne, konto nie zawierające kont podrzędnych, w jego skład mogą wchodzić rachunki określonego typu

Aneks - korekta, uzupełnienie, np. aneks do umowy o kredyt
Apostil (apostille) (z franc. apostille) – poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie (np. aktu notarialnego, tłumaczenia przysięgłego lub odpisu aktu stanu cywilnego) umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi.
Arbitraż - w finansach i ekonomii to transakcja mająca na celu wykorzystanie różnicy w cenach tego samego dobra na dwóch różnych rynkach lub na tym samym rynku, lecz w dwóch różnych postaciach. Dokonując arbitrażu (wykonując transakcję arbitrażową) inwestor (arbitrażysta) dokonuje jednoczesnego zakupu i sprzedaży tego samego dobra po dwóch różnych cenach osiągając zysk wynikający z różnicy cen. Ze względu na jednoczesność zakupu i sprzedaży, wynik transakcji arbitrażowej jest z góry znany. Transakcje arbitrażowe są więc wolne od ryzyka.

Asygnata - dokument księgowy, często używany w banku, będący podstawą do pobrania pieniędzy
ATM - patrz: bankomat, automatyczny kasjer
A'vista - na każde żądanie

 
Bankomat
- automatyczny kasjer, specjalizowany komputer służący do wypłacania gotówki i przyjmowania depozytów
Bankowy papier wartościowy
- (BPW, certyfikat depozytowy, bon lokacyjny) to dłużny papier wartościowy emitowany wyłącznie przez banki na warunkach podawanych do publicznej wiadomości. Zobowiązuje emitenta do zwrotu po określonym czasie pożyczonej kwoty i wypłaty odsetek. Służy do gromadzenia przez banki środków pieniężnych.
Barter - jest to rodzaj handlu, w którym dobra lub usługi są bezpośrednio wymieniane na inne dobra lub usługi bez udziału pieniądza.
Beneficjent - osoba będąca adresatem, odbiorcą środków (obdarowany)
Bessa - to termin oznaczający okres długotrwałego spadku cen na danym rynku. Terminu tego najczęściej używa się w kontekście giełd, gdzie bessa nazywana jest również "rynkiem niedźwiedzia". Oznacza ona wtedy długotrwały okres spadania cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na danej giełdzie.
Bezgotówkowy - rodzaj rozliczeń finansowych dokonywanych bez udziału fizycznego pieniądza
Bilans - jest to zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na dany dzień, nazywany dniem bilansowym (np. na koniec danego roku obrotowego). Przedstawiane w bilansie aktywa są to kontrolowane przez spółkę zasoby. Pasywa natomiast pokazują wszystkie źródła finansowania tych zasobów.
Bilon - pieniądz w postaci monet o niskich nominałach
Bon skarbowy - papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa za pośrednictwem NBP
 
Cesja - (nazywana też przelewem) jest umową cywilnoprawną, która przenosi prawo do wierzytelności z cedenta (wierzyciela) na osobę trzecią (cesjonariusza). Jeśli umowa cesji nie stanowi inaczej, cesjonariusz nabywa wszystkie prawa związane z wierzytelnością (prawa do odsetek, zabezpieczenia itp.), jak również ryzyka z nią związane (np. niewypłacalność dłużnika).
Czek - polecenie wypłaty osobie wymienionej na czeku lub okazicielowi
 
Data transakcji - dzień w którym zawarto transakcję
Data waluty - data od której naliczane są odsetki
Debet w bankowości - występuje w sytuacji, gdy z danego konta wypłaconych zostanie więcej pieniędzy niż się na nim znajduje. Na koncie powstaje wtedy ujemne saldo nazywane debetem. Debet działa więc w pewnym sensie jak kredyt – klient dostaje od banku możliwość pobierania i wykorzystywania pieniędzy, których de facto nie posiada.

Debet w rachunkowości - oznacza lewą stronę konta księgowego. Konto księgowe ma dwie strony:

 • Stronę debetową – nazywaną inaczej stroną „Winien” i oznaczaną jako „Dt” lub „Wn”.
 • Stronę kredytową – nazywaną inaczej stroną „Ma” i oznaczaną jako „Ct” lub „Ma”

Deklaracja wekslowa - jest dodatkowym dokumentem towarzyszącym wekslowi (głównie wekslowi in blanco). W deklaracji wekslowej strony uzgadniają w jakiej sytuacji oraz w jaki sposób weksel może być wypełniony i przedstawiony do zapłaty.
Depozyt
- środki pozostawione w banku, oddane do przechowania
Dewaluacja -  jest to administracyjne obniżenie kursu waluty kraju w stosunku do innych walut.
Dyskonto - różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną rynkową, zysk otrzymywany z góry

Egzekucja - proces odzyskiwania utraconych środków w wyniku zerwania umowy
Ekspozytura - placówka banku
Emitent - instytucja udostępniająca np. papiery wartościowe nabywcom, będąca ich właścicielami

Forfaiting - jest jedną z form finansowania działalności przedsiębiorstwa. Forfaiting polega na wykupie wierzytelności przez forfaitera od forfaitysty. Z założenia transakcja forfaitingu przypomina faktoring, przy czym różni się tym, że w przypadku faktoringu wykupowi podlega większa ilość mniejszych należności, podczas gdy w forfaiting dotyczy pojedynczych transakcji, z reguły powstałych wskutek eksportu towarów lub usług. Przedmiotem forfaitingu są więc należności od podmiotów zagranicznych.

Faktoring - jest jedną z form finansowania działalności przedsiębiorstwa. Polega on na wykupie przez wyspecjalizowaną firmę (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług do przedsiębiorstw. Dzięki usłudze faktoringu przedsiębiorstwo uzyskuje środki finansowe wcześniej niż wynosi termin zapadalności wierzytelności handlowych. W rezultacie faktorant nie musi czekać na spłatę wierzytelności od dłużnika, zabezpieczając się jednocześnie przed ewentualnym opóźnieniem w spłacie.Wierzytelności skupowane są przez faktora za wynagrodzeniem, z reguły w formie dyskonta, czyli po cenie niższej niż ich wartość nominalna. Dyskonto jest wynagrodzeniem faktora.

Franchising -  jest jedną z metod prowadzenia działalności gospodarczej, która polega na prowadzeniu przedsiębiorstwa pod szyldem cudzej, znanej marki. Franchising jest długoterminową umową pomiędzy franczyzodawcą (właścicielem marki) a franczyzobiorcą (korzystającym), w której to umowie franczyzodawca wyraża pozwolenie na używanie przez franczyzobiorcę znaku towarowego oraz marki firmy na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zamian za bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie pieniężne. Wynagrodzeniem dla franczyzodawcy są opłaty licencyjne oraz opłaty w formie miesięcznych kwot lub określonego procentu zależnego od wielkości obrotów.

FIFO - (metoda ceny najwcześniejszej) jest to metoda wyceny zapasów i ich rozchodu, polegającą na księgowaniu rozchodu począwszy od tej jednostki towaru, która została przyjęta do magazynu najwcześniej. Nazwa FIFO jest to skrót pochodzący od angielskiego określenia First In, First Out- dosłownie: pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Metoda ta może być wykorzystywana do wyceny zarówno produktów, towarów jak i materiałów.

Giełda papierów wartościowych - Instytucja organizująca i zapewniająca możliwość obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi przez nią do obrotu. Na giełdach papierów wartościowych handluje się takimi papierami wartościowymi jak:

 • Akcje
 • Prawa do akcji
 • Prawa poboru
 • Certyfikaty inwestycyjne
 • Obligacje
 • Kontrakty terminowe
 • Opcje
 • Jednostki indeksow

Hossa - to termin oznaczający okres długotrwałego wzrostu cen na danym rynku. Terminu tego najczęściej używa się w kontekście giełd, gdzie hossa nazywana jest również "rynkiem byka". Oznacza ona wtedy długotrwały okres wzrostu cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na danej giełdzie.

Hedging - jest to strategia polegająca na zabezpieczaniu się przed zmianą ceny instrumentu bazowego, na przykład:

 • ceny dobra,
 • kursu waluty,
 • stopy procentowej.

Z reguły transakcje hedgingowe polegają na kupnie odpowiednich instrumentów finansowych.

Inflacja -
jest do zjawisko długotrwałego wzrostu średniego poziomu cen w gospodarce. Inną jej definicją może być też długotrwały proces obniżania się wartości pieniądza w gospodarce.
Inkaso -
jest formą rozliczeń gotówkowych. Polega ono na złożeniu przez dostawcę w swoim banku polecenia pobrania należności od odbiorcy w zamian za wydanie odbiorcy dokumentów przekazanych przez sprzedającego. Inkaso najczęściej wykorzystywane jest przy eksporcie.
Instrument pochodny (derywat) - papier wartościowy powiązany, będący pochodną aktywów, zdarzeń lub innych charakterystyk odniesienia (nazywanych instrumentami pierwotnymi lub bazowymi), od wielkości których zależna jest jego wartość.
Jednostki powiązane - to wszystkie jednostki podporządkowane i ich jednostki nadrzędne.

Kaucja
- jest to kwota pieniędzy, której celem jest zabezpieczenie interesów jednej ze stron umowy. Założeniem kaucji jest jej zwrot po zakończeniu umowy między stronami. Kaucja nie podlega jednak zwrotowi lub podlega częściowemu zwrotowi w przypadku nie wywiązania się lub niedbałego wywiązania się z umowy.

Księga główna - jest to zbiór wszystkich kont syntetycznych wykorzystywanych przez dany podmiot do rejestracji zdarzeń gospodarczych. Konta te wyszczególnione są w zakładowym planie kont danego podmiotu. Księgę główną posiada każdy podmiot zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości. Wykorzystywna jest ona do rejestracji zdarzeń gospodarczych na ogólnym poziomie, pozwalającym na stworzenie sprawozdania finansowego. Lista kont składających się na księgę główną nazywana jest planem kont.

Kapitał pracujący - jest miarą finansową wykorzystywaną do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kapitał pracujący jest wyznaczany jako różnica między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi.

           Kapitał pracujący = aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe

Kapitał pracujący obrazuje ile aktywów obrotowych jest finansowanych kapitałem długoterminowym.

Konsolidacja sprawozdań finansowych - polega na połączeniu sprawozdań finansowych dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, funkcjonujących odrębnie na rynku, ale powiązanych kapitałowo, i takim ich przedstawieniu jak gdyby działały one jako jeden podmiot gospodarczy.

Lokata - jest to umowa między klientem a bankiem, w której klient udostępnia bankowi środki pieniężne (zakłada depozyt w banku) na określony czas, otrzymując w zamian wynagrodzenie w postaci odsetek. Odsetki w zależności od lokaty wypłacane mogą być miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. W przypadku większości lokat naliczone odsetki dodawane są do kwoty lokaty (kapitalizowane).
LIFO - (metoda ceny (kosztu) najpóźniejszej) jest to metoda wyceny rozchodu zapasów, polegająca na księgowaniu rozchodu począwszy od ostatniej jednostki przyjętej do magazynu. Nazwa LIFO jest to skrót pochodzący od angielskiego określenia Last In, First Out – dosłownie: ostatnie weszło, pierwsze wyszło. Metoda ta może być wykorzystywana do wyceny materiałów, towarów oraz produktów.

Monopson
- w ekonomii oznacza taką formę rynku, na której występuje tylko jeden odbiorca (klient) oraz wielu sprzedawców danego dobra lub usługi. Monopson jest przykładem niedoskonałej konkurencji, gdyż monopsonista kontroluje cały rynek i może dyktować dostawcom swoje warunki.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej -  MSSF (ang. International Financial Reporting Standards, IFRSs) stanowią zbiór standardów rachunkowości, związanych z nimi interpretacji oraz ram konceptualnych, wydawanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, RMSR (ang. International Accounting Standards Board, IASB).

Należności
- są to wynikłe z przeszłych zdarzeń uprawnienia podmiotu do otrzymania określonego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od innych podmiotów. Są one wynikiem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
Niewypłacalność - jest to niemożność terminowego regulowania zobowiązań z powodu braków gotówki.

Obligacja
- jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, które może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Emitent obligacji odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji, z wyjątkiem obligacji przychodowych (dających prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa).

Outsourcing - polega na wydzielaniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie i zlecaniu ich zewnętrznym firmom, które są w stanie wykonywać dane procesy efektywniej.

Z reguły outsourcowane są procesy niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością przedsiębiorstwa, np.

 • usługi prawnicze,
 • usługi księgowe,
 • usługi informatyczne,
 • prowadzenie list płac,
 • usługi transportowe,
 • usługi sprzątania,
 • call centre itp.

W przypadku większych przedsiębiorstw zdarza się jednak coraz częściej, że outsourcowane są elementy głównego cyklu produkcyjnego

Pasywa - są to źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Pojęcie pasywów jest ściśle związane z bilansem przedsiębiorstwa, który przedstawia aktywa posiadane przez spółkę oraz źródła ich finansowania.

Podatek odroczony - jest to pozycja księgowa oznaczająca aktywo lub pasywo w bilansie powstające w wyniku różnic między zasadami księgowymi i podatkowymi. Zależnie od zastosowanych standardów rachunkowości, podatek odroczony wynika z:

 • Przejściowych różnic między księgową i podatkową wartością aktywów lub pasywów w bilansie (podejście bilansowe – zgodne z Polską Ustawą o Rachunkowości, IRFS i US GAAP), lub
 • Różnych momentów rozpoznawania zysków i strat w sprawozdaniach finansowych tworzonych dla potrzeb księgowych i podatkowych (podejście wynikowe – zgodne z UK GAAP).

Należy zaznaczyć, że oba powyższe podejścia powinny dać taki sam rezultat, czyli wyznaczyć takie samo aktywo bądź pasywo podatkowe. Identyfikują one bowiem te same różnice przejściowe z tytułu podatku,  a jedyną różnicą jest sposób ich wyznaczenia.

Prospekt emisyjny - jest dokumentem informacyjnym publikowanym przez emitentów papierów wartościowych. Jego celem jest przedstawienie potencjalnym nabywcom papierów wartościowych informacji o danej ofercie emisyjnej.Prospekt emisyjny może być wydany w przypadku emisji:

 • akcji,
 • obligacji,
 • jednostek funduszy inwestycyjnych,
 • innych ofert.

W bardzo wielu przypadkach, szczególnie w przypadku emisji publicznych, prospekt emisyjny jest dokumentem wymaganym przez prawo. Ma to na celu zabezpieczenie interesów potencjalnych kupców poprzez udostępnienie im szczegółowych informacji na temat emitenta oraz emisji.

Prawo do akcji - jest prawem majątkowym uprawniającym inwestora do otrzymania akcji nowej emisji, w której objął on akcje. Powstaje ono z chwilą dokonania przydziału tych akcji, a wygasa w momencie zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych lub z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców.

Public relations - to działania firmy, które mają doprowadzić do zbudowania i utrzymywania pożądanych relacji firmy z jej otoczeniem, czyli z osobami lub grupami, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa (są to instytucje, media, organizacje, pracownicy, klienci itp.). Zawiera się w tym dążenie do uzyskania przychylnych opinii, tworzenie korzystnego wizerunku przedsiębiorstwa oraz właściwe reagowanie na niekorzystne informacje i negatywne zjawiska w firmie.

Public relations może być skierowane zarówno do wnętrza firmy jak i na zewnątrz.

Promocja - jest to zbiór środków, za pomocą których przedsiębiorstwo lub sprzedawca komunikuje się z rynkiem, czyli przekazuje informacje o swojej działalności lub konkretnych produktach i usługach.

Podwójne opodatkowanie - jest niekorzystnym zjawiskiem związanym z budową systemu podatkowego i oznacza dwukrotne opodatkowanie tego samego przedmiotu opodatkowania (dochodów, majątku lub konsumpcji).

Rentowność - jest to miara efektywności gospodarowania. Obliczana jest ona jako stosunek zysku do danej wielkości finansowej, której rentowność jest wyznaczana. W finansach pojęcie rentowności odnosi się zarówno do przedsiębiorstw, inwestycji jak i papierów wartościowych. Najczęściej wyrażana jest ona procentowo.

Rynek pozagiełdowy - jest to rynek obrotu papierami wartościowymi, na którym transakcje odbywają się bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku, bez pośrednictwa trzeciego podmiotu (giełdy papierów wartościowych). Na rynku tym cena akcji ustalana jest pomiędzy dwoma stronami (między dwoma brokerami) w przypadku każdej transakcji oddzielnie.

Rachunek przepływów pieniężnych - (zwany także sprawozdaniem z przepływów pieniężnych lub cash-flow z języka angielskiego) jest jednym z elementów sprawozdania finansowego. Obowiązek jego sporządzania regulują przepisy poszczególnych krajów. W Polsce podlegają mu wszystkie jednostki, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu.

Reklama - jest to każda odpłatna forma prezentacji dóbr, usług i idei, która oddziałuje bezpośrednio na zjawiska rynkowe, a zwłaszcza na motywy, postawy i sposób postępowania konsumentów podejmujących decyzje o zakupie konkretnych dóbr, czyli stwarzających popyt rynkowy.Celem reklamy jest zazwyczaj przekonanie odbiorców o zaletach produktu. Poprzez przekazanie pozytywnych informacji, producent stara się zainteresować towarem potencjalnych klientów, wzbudzić pragnienie posiadania produktu i w ten sposób doprowadzić do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży.

Saldo konta księgowego - określa stan składnika ewidencjonowanego na tym koncie na dany moment. Saldo jest to stan konta obliczany jako różnica między obrotami konta po stronach „Ma” (Dt) oraz „Wn” (Ct). Zależne od tego który obrót jest większy, saldo konta jest debetowe lub kredytowe.

Strategia przedsiębiorstwa - jest to kierunek i zakres działania, który przedsiębiorstwo zamierza przyjąć w długim terminie, aby osiągnąć swoje cele i zyskać przewagę konkurencyjną. Strategia ma na celu zaadoptowanie przedsiębiorstwa i jego działań do zmian zachodzących w jego środowisku w taki sposób, aby zapewnić mu długotrwałe przetrwanie i rozwój. Strategia przedsiębiorstwa obejmuje ogół jego działań oraz bierze pod uwagę środowisko wewnętrzne i zewnętrzne.

Storno - oznacza zapis księgowy anulujący operację księgową.

Storno zostało wprowadzone, aby umożliwić poprawianie błędów księgowych bez konieczności kreślenia (dzięki czemu zachowywana była czytelność zapisów, kolejność ich numeracji oraz cała historia księgowań, włącznie z księgowaniami błędnymi).

Występują dwa rodzaje strona:

 • Storno czerwone polega na dokonaniu zapisu na tych samych kontach co zapis korygowany, po tych samych stronach tych kont i w tej samej wartości, ale ze znakiem minus. Storno czerwone powoduje anulowanie błędnego zapisu oraz usuwa jego wpływ na obroty na kontach.Nazwa strona czerwonego pochodzi od tego, że gdy księgi były prowadzone ręcznie, strony czerwone wprowadzane były przy pomocy czerwonego atramentu, w przeciwieństwie do pozostałych zapisów na koncie, które były czarne. Często, aby dodatkowo wyróżnić strono czerwone, było ono brane w ramkę lub nawias.
 • Storno czarne polega na dokonaniu zapisu na tych samych kontach co zapis korygowany, w tej samej kwocie, lecz po stronach przeciwnych do stron zapisu korygowanego. Storno czarne eliminuje wpływ błędnej operacji na bilans obu kont, powoduje jednak zwiększenie ich obrotów w stosunku do sytuacji, gdyby taki zapis nie był wprowadzony.

Strategia podatkowa - jest jedną z form reakcji przedsiębiorstwa na nałożone podatki. Celem strategii podatkowej jest optymalizacja obciążenia podatkowego (które nie zawsze jest równoznaczne z minimalizacją kwoty podatku do zapłacenia). Można mówić o trzech typach reakcji podatników na obłożenie podatkiem:

 • zapłacenie podatku,
 • ucieczka przed podatkiem,
 • stosowanie strategii podatkowej.

Segmentacja rynku - to proces podziału rynku według określonych kryteriów na możliwie jednorodne grupy nabywców (segmenty rynkowe), wymagające różnych strategii marketingowych w celu oddziaływania na dokonywane przez nabywców zakupy.

Strategia marketingowa - to wybrany przez kadrę kierowniczą zestaw działań, za pomocą których firma chce osiągnąć wyznaczone strategiczne cele rynkowe. Cele te mogą dotyczyć zdobycia nowych rynków, wprowadzenia na nie odpowiednich towarów, zwiększenia udziału firmy na danym rynku, powiększenia osiąganych zysków czy też wytworzenia pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. W centrum strategii marketingowych zawsze stoi klient, jako że wszystkie wymienione cele są związane z postępowaniem nabywców dóbr i usług oferowanych przez firmę.

Termin płatności - jest to dzień, w którym należy spłacić zobowiązanie, lub okres między dniem powstania a dniem wymagalności wierzytelności.

Tantiemy - mają dwa podstawowe, odrębne znaczenia:

 • Tantiemy - Opłaty za wykorzystywanie aktywa lub własności intelektualnej (np. praw autorskich) pobierane przez jego/jej właściciela od podmiotów korzystających (na przykład opłata pobierana przez artystów i twórców za wykorzystywanie ich utworów muzycznych).
 • Tantiemy - Dodatkowe wynagrodzenia pracowników, których wysokość uzależniona jest od zysków przedsiębiorstwa.

Ujemna wartość firmy - powstaje, gdy cena nabycia przedsiębiorstwa lub jego części jest niższa niż wartość godziwa przejętych aktywów.W sytuacji przejęcia jednego przedsiębiorstwa lub jego części przez inne, przy tworzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego wartość aktywów netto przedsiębiorstwa wykazuje się w wartości godziwej (najczęściej wartości rynkowej lub wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę). Z reguły kwota płacona za nabyte przedsiębiorstwo jest wyższa od sumy aktywów wchodzących w jego skład (inaczej bowiem bardziej opłacalnym byłoby sprzedanie oddzielnie poszczególnych aktywów na rynku). Jeśli jednak jest odwrotnie, różnicę między wartością aktywów netto a kwotą zapłaconą za przejęcie nazywamy ujemną wartością firmy (negative goodwill).

Upadłość lub też procedura upadłościowa, jest to postępowanie wszczynane w sytuacji niewypłacalności dłużnika. Upadłość jest ogłaszana przez sąd. Może ona być uznana przez sąd zarówno na wniosek wierzycieli jak i samego dłużnika.Procedura upadłościowa polega na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wierzycieli. Może ona odbywać się poprzez:

 • egzekucję długów z majątku przedsiębiorstwa - upadłość likwidacyjna, lub
 • poprzez zawarcie układu i restrukturyzację długu - upadłość układowa.

Wolumen jest to miara wielkości handlu. Wolumen danego papieru wartościowego jest to łączna liczba jednostek tego papieru, która zmieniła właściciela w danym okresie, z reguły w jednym dniu. Dla akcji na przykład, wolumen jest to ilość akcji, która zmieniła właściciela w danym dniu od rozpoczęcia sesji.

Wartość firmy w rachunkowości - jest to termin określający tą część wartości przedsiębiorstwa, która nie wynika bezpośrednio z wyceny jego aktywów netto. Wartość firmy powstaje jedynie w przypadku przejęć i jest wykazywana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Jej wielkość równa się różnicy pomiędzy ceną zakupu przedsiębiorstwa a wartością godziwą jego aktywów netto (z reguły wartością rynkową lub ustaloną przez rzeczoznawcę).Wartość firmy wykazywana jest w bilansie w pozycji wartości niematerialne i prawne. Z reguły jest prezentowana w oddzielnej linii. Wartość firmy powstaje więc, gdy cena zakupu przedsiębiorstwa jest wyższa od wartości jego aktywów netto (sumy aktywów pomniejszonej o zobowiązania). Powstawanie tej wielkości wynika z faktu, że z reguły firma jako całość posiada dla kupującego większą wartość niż suma jej części składowych.

Waloryzacja polega na zmianie nominalnej wartości pieniężnej wierzytelności lub płatności w celu utrzymania jej realnej wartości ekonomicznej na niezmienionym poziomie. Waloryzacja ma więc na celu przeciwdziałanie zmianom siły nabywczej pieniądza, co z reguły sprowadza się do przeciwdziałania inflacji. Waloryzacja odnosi się przede wszystkim do wszelkiego rodzaju systematycznych długotrwałych wypłat, np. rent, emerytur czy wynagrodzeń. Niweluje ona negatywny wpływ inflacji na świadczenia, umożliwiając utrzymanie przez beneficjentów stałego poziomu życia. Z reguły waloryzacji dokonuje się poprzez pomnożenie wartości nominalnej świadczenia przez wskaźnik inflacji za dany okres.

Wartość godziwa jest pojęciem wykorzystywanym przede wszystkim w rachunkowości i finansach i oznacza ona obiektywny szacunek wartości rynkowej danego dobra. Definicja wartości godziwej wg. polskiej Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jest taka sama:

Zobowiązanie - jest to wynikły z przeszłych zdarzeń obowiązek podmiotu do przekazania w przyszłości innemu podmiotowi wartości w postaci dóbr, usług, pieniędzy lub innych korzyści ekonomicznych. Zobowiązania są jednym ze składników pasywów w bilansie przedsiębiorstwa. Dzieli się je na dwie podstawowe grupy pod względem czasu ich wymagalności.

Zestawienie obrotów i sald-  nazywane też bilansem próbnym (eng. Trial Balance - TB) lub potocznie "obrotówką" służy do sprawdzenia poprawności zapisów księgowych za dany okres. Jest to zestawienie pokazujące i podsumowujące obroty oraz salda na wszystkich kontach w planie kont przedsiębiorstwa.

Placówki Banku

  SBS Oddział Sierpc
  ul. Wiosny Ludów 6 09-200 Sierpc
  tel. +48 24 275 25 21
  więcej >>
  SBS PK Sierpc przy SP
  ul. Świętokrzyska 2A
  09-200 Sierpc
  tel.
  więcej >>
  SBS Filia Gozdowo
  ul. Krystyna Gozdawy 17 09-213 Gozdowo
  tel. +48 24 276 21 86
  więcej >>
  SBS PK Lelice
  ul. Parkowa 10
  09-213 Gozdowo
  tel. +48 780 063 300
  więcej >>
  SBS Filia Szczutowo
  ul. 3 Maja 66
  09-227 Szczutowo
  tel. +48 24 276 71 13
  więcej >>
  SBS Filia Rościszewo
  ul. Jana Pawła II 2
  09-204 Rościszewo
  tel. +48 24 276 42 02
  więcej >>

Nasi partnerzy